Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου 3ου Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Wed, 2013-03-20 11:27

(Το περιεχόμενο του άρθρου έχει τροποποιηθεί. Δείτε εδώ το σωστό)

Πατήστε για να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης Έργου και την Διεκπαιρέωση Αποστολή Περίληψης του Έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ου Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ".

Επαναληπτική ανάρτηση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ "

Wed, 2013-03-13 09:41

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ", με προϋπολογισμό 170.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 222135416

Δείτε εδω τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου

 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2013-03-07 13:40

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Κτηνιατρικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής.Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη τηλ. 2221353740, 794.

Δείτε την Ανακοίνωση - το Παράρτημα αυτής και την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π. Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ Και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Tue, 2013-02-26 13:26

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού, των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρακάτω διακήρυξη. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, κα Π. Συρμακέζη τηλ. 2221353725-6. Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας

Fri, 2012-12-28 09:49

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση και Εξοπλισμός Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS 379450”, με προϋπολογισμό 2.700.000,00€ ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.691.745,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β)κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 487.380,89€.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

Σχέδια Ξυλοτύπων

Γνωστοποίηση Επαναδιεξαγωγής Διαγωνισμού

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ (ΦΕΡΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» (Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς που φέρουν τη σφραγίδα της Υπηρεσίας).


Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας

Fri, 2012-12-21 10:16

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου προϋπολογισμού 73.800,00 € ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ).Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221 3 53725-53593 κα Συρμακέζη-κα Φραντζεσκάκη και για τα τεχνικά στοιχεία του διαγωνισμού κ. Βουγουκαλάκις 22213-5415. Δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.

  • Διευκρίνιση σε ερώτημα που αφορά την με αριθ. 139944/6267/18-12-12 διακήρυξη

Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β’ Περιόδου στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της ΠΣΤΕ

Tue, 2012-12-04 11:55

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β’ Περιόδου 2012 στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 με ώρα ενάρξεως 9:00 π.μ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 12-12-2012. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε

Tue, 2012-11-27 11:40

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MEDeGOV – Mediterranean Network for eGovernment” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED» συνολικού ύψους 268.104,00 € με Φ.Π.Α και κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά.
Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Έως τις 8-1-2013 και ώρα 12:00μμ στα γραφεία 302-303 της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφ. Χαϊνά93, 34100 Χαλκίδα, 3οςόροφος.
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού : 8-1-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μμ
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού : Λεωφ. Χαϊνά93, 34100 Χαλκίδα – Εύβοια, 3ος όροφος, Γραφεία 302-303.
Πληροφορίες : 2221026626, 2221089706 κ.Μαργαρίτης Νικόλαος
Fax : 2221077747
Email : info@anevia.gr

Δείτε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια και μεταφορά άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2012-10-18 11:30

Η Π.Ε. Εύβοιας–Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την Προμήθεια και μεταφορά άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. προϋπολογισμού € 73.800,00. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221353725-53593 κ. Συρμακέζη -κ. Φραντζεσκάκη και για τα τεχνικά στοιχεία του διαγωνισμού κ. Βουγουκαλάκις 2221353846. Δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias