Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Fri, 2014-08-08 12:12

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού στα τηλέφωνα 22213 53725 - 53726

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τμήματα διαγωνισμού
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το  Σχέδιο σύμβασης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τους Πίνακες προσφορών
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Σχέδιο υπευθυνης δήλωσης

Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για δύο (2) νέα δρομολόγια για τις ανάγκες του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014

Fri, 2014-08-08 09:09

Αρχική ανάρτηση 08-08-2014

Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για δύο (2) νέα δρομολόγια για τις ανάγκες του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014. Η διαπραγμάτευση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014 και ώρα 11:00 πμ. από την Αρμόδια Επιτροπή της Π. Ε. Εύβοιας.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα των δρομολογίων

 

Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Wed, 2014-07-16 14:45

Δεύτερη ανάρτηση 17-7-2014

Η υποβολή των αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3) για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 (αρ. Πρωτ.70676/3812/16.07.14) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) θα είναι: από 18/07/2014 έως και 22/7/2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αρχική ανάρτηση 16-7-2014

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα ενός(1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (εργάτης αποθήκης) με διάρκεια απασχόλησης μέχρι και 60 ημερομίσθια από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2014 , για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Πληροφορίες κ. Καραντώνη Αργυρώ τηλ.:2221353918

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2014 της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ(Δακοκτονία)

Wed, 2014-07-16 11:36

2η ανάρτηση: 18-7-2014

Με το από 17/7/2014 έγγραφό της η Ομάδα Εργασίας Επεξεργασίας Υποβληθέντων Αιτήσεων της ΣΟΧ/2014 της Π.Ε.Εύβοιας προχώρησε στην Επανάληψη στο Ορθό του

Πίνακα Κατάταξης ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και του

Πίνακα Απποριπτέων .

Οι λοιποί Πίνακες παραμένουν ως έχουν .

1η ανάρτηση: 16-7-2014

Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2014 για τη Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ(Δακοκτονία)

Πίνακας Προσληπτέων

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας Κατάταξης ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πίνακας Κατάταξης ΤΕ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Αναγγελία ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρέματος Ζαράκων (Μαχαλάς)» κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 2.στ. του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3481/06

Wed, 2014-06-18 14:58

Αναγγελία ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρέματος Ζαράκων (Μαχαλάς)» κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 2.στ. του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3481/06.Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, υπεύθυνη κ. Π. Μερτύρη τηλ. : 2221353818.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Aνακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας

Tue, 2014-06-17 09:00

3η ανάρτηση 20-6-2014

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων (από 21 /6 /2014 έως και 30 /6 / 2014)

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το σχετικό αρχείο

Δεύτερη ανάρτηση 19-6-2014

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε τις προθεσμίες υποβολής των Αιτήσεων.

 

Αρχική ανάρτηση 17-6-2014

Η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Εύβοιας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) τομεαρχών δακοκτονίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη τηλ. 2221353740.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση και το Παράρτημα αυτής

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Πρόσκληση στην 6η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Fri, 2014-06-13 15:10

Σας προσκαλούμε στην 6η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2014, ημέρα ευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ανακοίνωση Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάληψη κατασκευής του έργου "Εργασίες διαμόρφωσης θαλάμου ανάπαυσης στο τμήμα αξονικού τομογράφου Νοσοκομείου Χαλκίδας" από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Fri, 2014-06-13 09:15

Ανακοινώνεται ότι την  23/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθεί, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Λ. Χαϊνά 93 Περιφερειακό Μέγαρο  2ο όροφος –Χαλκίδα), πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάληψη κατασκευής του έργου " Εργασίες διαμόρφωσης θαλάμου ανάπαυσης στο τμήμα αξονικού τομογράφου Νοσοκομείου Χαλκίδας"  από  πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ. Το έργο αφορά  εργασίες Οικοδομικές  και είναι προϋπολογισμού  8.300 €. Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου των τμήματων Α, Β, Γ, Δ , Ε του έργου: "Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγρ/τος Συλ/κής Καταπ/μησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 της Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2014-06-12 10:42

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας Προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και τα Π.Δ. α) 60/2007 άρθρο 24 παρ. 1 περ. α΄ και επικαλούμενη το άρθρο 25 παρ. 1 περ. γ΄ και β)118/2007 και χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης με αριθμ. 1/2014 (αρ. Πρωτ. 3822 /18-03-2014), μετά από πρόσκληση όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό λόγω του κατεπείγοντος, για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», προϋπολογιζόμενης αξίας 432.675,50 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και για όλα τα τμήματα του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης με αριθμ 1/2014 (Αρ. Πρωτ.3822/18-03-2014_ΑΔΑ:ΒΙΞΒ7ΛΗ-8ΜΟ)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias